OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,
Celovška 25, LJUBLJANA

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT,
Masarykova cesta 16, LJUBLJANA

in

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI
SLOVENIJI, Dunajska cesta 51, LJUBLJANA
objavljajo skupni

RAZPIS

za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice
v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2009/2010

PRAVILNIK
VLOGA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
VLOGA ZA PODALJŠANJE ŠTIPENDIJE

I. PRIDOBITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve merili:
1) ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS,
2) je v obdobju od 01.09.2008 do 31.08.2009 kot član državne reprezentance Republike
Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov v disciplinah rednega programa
olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– Olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine,
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.-8. mesto na olimpijskih igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem festivalu evropske mladine v
individualnih športnih disciplinah, ki so v tekočem letu razvrščene v 1. razred športnih
panog po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na
državni ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport in sicer: atletika, športna gimnastika,
jadranje, judo, kajak-kanu – slalom, cestno kolesarstvo, lokostrelstvo, plavanje, alpsko
smučanje, biatlon, deskanje na snegu, smučarski skoki, tek na smučeh in veslanje; kot
individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet
ali ekip.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
2) pridobi priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki
vsebujeta strokovno utemeljitev predloga,
3) je državljan Republike Slovenije,
4) se izobražuje:
a) v Republiki Sloveniji kot:
– učenec osnovnega izobraževanja,
– dijak gimnazije,
– dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol,
– dijak srednjih strokovnih in tehniških šol,
– študent višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda,
b) v tujini;
5) ni v rednem delovnem razmerju,
6) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne bruto
zajamčene plače v Republiki Sloveniji za leto 2008 (5.705,52 EUR).
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2009/2010” morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (original),
– potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2009/2010 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o
opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki
vsebujeta strokovno utemeljitev predloga (originala).
II. PODALJŠANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2009/2010” morajo kandidati – štipendisti priložiti:
– potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2009/2010 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o
opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo).
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli športni
rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za
pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je
navedena za podaljšanje pravice do štipendije.
III. NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE
Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti preko
spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL naslovih:
– vloga za pridobitev pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=391,
– vloga za podaljšanje pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=388.
Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji naslov v
predpisanem razpisnem roku. Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne
panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije
(http://www.olympic.si/index.php?id=42).
IV. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do
30.09.2009 na naslov:
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na
pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka, vendar
najkasneje v 3 dneh po vpisu.

Print Friendly, PDF & Email