Skladno z 29. členom Statuta ZŠIS – POK in 7. sklepom redne seje upravnega odbora z dne  24. 2. 2015, je sklicana redna letna Skupščina ZŠIS-POK, ki bo danes, v torek, 24. 3. 2015, s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi v 4. nadstropju Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta – SOČA, Linhartova 51, Ljubljana.

150324_skupscina_00

Predlog dnevnega reda:

1. Pozdrav in otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
3. Sprejem dnevnega reda
4. Izvolitev organov skupščine
– verifikacijska komisija (predsednika in dva člana)
– overovatelja (dva člana)
– zapisnikarja
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava in sprejem poročila Nadzornega odbora za leto 2014
7. Razprava in sprejem poslovnega ter finančnega poročila za leto 2014
8. Razprava in sprejem letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2015
9. Informacija in razprava o organizaciji evropskega prvenstva v namiznem tenisu za  invalide leta 2017 in svetovnega prvenstva v namiznem tenisu leta 2018
10. Pobude, vprašanja
11. Razno

 

Print Friendly, PDF & Email