Športna zveza gluhih Slovenije je želela odpraviti nejasnosti okoli ureditve statusa vrhunskega oziroma kategoriziranega športnika pri gluhih športnikih, ki so dosegli zavidljive rezultate na mednarodnem nivoju. Pojavljale se tudi nejasnosti okoli sistemskega financiranja športa gluhih in športa invalidov nasploh. Zato je organizirala okroglo mizo, kamor je povabila vodje športnih sekcij ter športnice in športnike iz društev kot tudi reprezentante. Okrogla miza ŠZGS je bila izvedena v soboto, 18. oktobra 2014 v večnamenski dvorani Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. Nanjo je bil kot predavatelj povabljen predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK), Damijan Lazar.

 

 

V prvem delu okrogle mize je predsednik ZŠIS-POK predstavil zakonodajne dokumente, ki se nanašajo na šport invalidov: Nacionalni program športa v RS 2014-2023 in Zakon o športu (ZSpo). Z nacionalnim programom športa 2014–2023 država soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci slovenskega športa. Ta program na področju športa invalidov obsega naslednje ukrepe:
– spodbujanje povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni za izpeljavo športnih programov za invalide;
– dvig konkurenčnosti vrhunskega športa invalidov (zagotavljanje ustrezne organizacijske infrastrukture za tekmovanja, podpora vrhunskim športnikom
invalidom prek ZŠIS-POK),
– zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov invalidov,
– vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu,
– spodbuditi povezovanja med posameznimi panožnimi športnimi zvezami in ZŠIS-POK.

Nadaljeval je z razlago kriterijev za pridobitev statusa vrhunskega oziroma kategoriziranega športnika v Republiki Slovenije. Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji predstavljajo ob temeljnih zakonskih in drugih aktih enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu. Ta celostno in metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov, njihovih športnih organizacij, tekmovalnih sistemov, predvsem pa opredeljujejo pogoje za pridobitev športnikovih statusnih pravic.  Odbor za vrhunski šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda. Med gluhimi športniki so kategorizirani športniki, ki imajo status športnika mednarodnega razreda: košarkarji, smučarka in tenisač.

Napačno pa je pojmovanje, kar se v običajnih debatah pogosto dogaja, da gre pri kategorizaciji samo za plačevanje športnih dosežkov. Pri tem je seveda prvi pogoj, da športnik doseže ustrezen mednarodni rezultat, kar ga nato v skladu z dogovorjenimi postopki uvrsti v ustrezno kategorijo. Skratka: najprej rezultat, nato ustrezne pravice. Dejstvo pa je, da uvrstitev na listo kategoriziranih športnikov pomeni tudi vrsto posrednih ugodnosti, od moralnih do morebitnih denarnih nagrad in »privilegijev«.

Konkretno to pomeni:
– nezgodno zavarovanje z dnevnim nadomestilom zaradi nezgode. To velja za športnike svetovnega razreda, mednarodnega razreda in perspektivnega
razreda,
– sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja. To velja za športnike svetovnega razreda, mednarodnega razreda in perspektivnega
razreda, možnost zaposlovanja v državni upravi. To velja za športnike svetovnega razreda, mednarodnega razreda in perspektivnega razreda,
sofinanciranje programov vrhunskega, kakovostnega ter športa otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, iz javnih sredstev. To velja 
za vse razrede, brezplačni preventivni zdravstveni pregledi. To velja za vse razrede, štipendije. To velja za vse razrede, prilagoditev opravljanja   
obveznosti iz izobraževalnega programa. To velja za vse razrede, dodatno točkovanje pri pridobitvi pravice za subvencioniranje bivanja študentov. To
velja za vse razrede.

Prisotne je informiral, da je v pripravi predlog pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, ki bo kmalu dan v javno razpravo.

Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje izbranih programov, ki so v javnem interesu in ureja tudi razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v skupine in razrede ter razvrstitev športnih panog v razrede. Izvajalce letnega programa športa se izbere na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom. Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.

V skladu s tem pravilnikom se sofinancira naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge:

1. Vsebine: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov;

2. Razvojne in strokovne naloge: usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, znanstvenoraziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, delovanje zvez in zavodov, mednarodna dejavnost v športu in graditev javnih športnih objektov.

Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Sofinancira se tisto invalidsko organizacijo, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov in je včlanjena v mednarodni paraolimpijski komite. Predlog pravilnika predvideva tudi sofinanciranje priprav in udeležbe tako invalidnih kot gluhih reprezentantov na paraolimpijskih igrah oziroma olimpijskih igrah za gluhe.

V drugem delu okrogle mize je bilo posvečeno širši razpravi o delovanju Športne zveze gluhih Slovenije in smernicah usmerjanja športa gluhih v prihodnosti. Uskladiti bo treba želje gluhih športnikov z dosedanjimi rezultati in pripraviti teren, da se sofinancirajo priprave in udeležbe gluhih športnikov, ki dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo perspektivno tekmovalno kariero.

Print Friendly, PDF & Email