V skladu s sklepom Upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja z dne 12. marca 2020 in 29. členom Statuta Zveze ŠIS-SPK je bila sklicana redna skupščina Zveze ŠIS-SPK, ki je potekala v torek, 23.6., v Modri dvorani Hotela Thermana Park Laško.

Po uvodnem pozdravu in otvoritvi skupščine je sledila izvolitev organov za vodenje skupščine, imenovani sta bili delovno predsedstvo in verifikacijska komisija. Po sprejetju dnevnega reda redne skupščine je sledila obravnava in sprejem zapisnikov skupščine Zveze ŠIS-SPK z dne 10.4.2019 in izredne skupščine z dne 5.12.2019. Prisotni so se seznanili z vplivom pandemije na poslovanje zveze. Predstavljeni sta bili poročili Nadzornega odbora za leto 2019 in poročilo Častnega razsodišča za leto 2019. Obravnavano in sprejeto je bilo poslovno poročilo Zveze ŠIS-SPK za leto 2019 ter delovni in finančni plan za leto 2020. Prisotni so prisluhnili tudi akcijskemu načrtu Zveze ŠIS-SPK.

Print Friendly, PDF & Email